Zaproszenie na Zebranie Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kórniku, działając na podstawie § 19 Statutu Banku 
w powiązaniu z § 20 i § 21 zwołuje w dniu 23 maja 2023 o godzinie 15:00 w Restauracji „Biała Dama” w Kórniku, Plac Niepodległości 20, Zebranie Grupy Członkowskiej z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie Zebrania .

2.      Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3.      Przyjęcie porządku.

4.      Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

5.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

6.      Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2022 roku oraz propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok.

7.      Przedstawienie wykonania uchwał z Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego 
w Kórniku z dnia  15.06.2022 r.

8.      Przedstawienie wykonania wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.

9.      Sprawozdanie Rady Nadzorczej i jej ocena działalności Banku w 2022roku.

10.  Samoocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.

11.  Przedstawienie propozycji zmian Statutu Banku Spółdzielczego w Kórniku.

12.  Informacja Zarządu o planie działalności na 2023 rok.

13.  Dyskusja.

14.  Wyrażenie  opinii i zgłaszanie wniosków do właściwych organów Banku w sprawach banku, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania Grupy Członkowskiej.

15.  Przyjęcie lub odrzucenie wniosków.

16.  Zamknięcie obrad.

Osoba prawna bierze udział w zebraniu przez ustanowionego pełnomocnika.

W związku  z powyższym prosimy o zabranie pełnomocnictwa.

 


Pliki do pobrania