Informacja o agencie ubezpieczeniowym

Bank Spółdzielczy w Kórniku informuje, że jest agentem ubezpieczeniowym, działającym pod firmą:

Bank Spółdzielczy w Kórniku
Plac Niepodległości 31
62-035 Kórnik

WPIS DO REJESTRU AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH

  1. Agent jest agentem ubezpieczeniowym w rozumieniu Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń.
  2. Agent prowadzi działalność agencyjną na podstawie wpisu do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych (dalej: RPU) prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod jako Agent Ubezpieczeniowy pod numerem 11245575/A.
  3. RPU jest dostępny pod adresem internetowym: https://rpu.knf.gov.pl/
  4. Sposób wyszukania Agenta w RAU podany jest pod wyżej wymienipnym adresem strony internetowej.

ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ  W IMIENIU I NA RZECZ KTÓRYCH AGENT WYKONUJE DZIAŁALNOŚĆ AGENCYJNĄ:

  1. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  2. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Szczegółowy zakres uprawnień Agenta reguluje pełnomocnictwo udzielone Agentowi przez Zakład Ubezpieczeń.

INFORMACJA O CHARAKTERZE WYNAGRODZENIA AGENTA

Agent w związku z wykonywaną przez niego działalnością agencyjną otrzymuje wynagrodzenie o charakterze prowizyjnym, które uwzględnione jest w kwocie składki ubezpieczeniowej.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Klient ma możliwość złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały uregulowane w Ogólnych/Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.

DODTKOWE INFORMACJE O AGENCIE, KTÓRYCH PODANIE JEST WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ

Agent nie posiada akcji ani udziałów zakładu ubezpieczeń uprawniających do co najmniej 10 % głosów na walnym zgromadzeniu.

Zakład Ubezpieczeniowy nie posiada akcji lub udziałów Agenta ubezpieczeniowego uprawniających do co najmniej 10 % głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników (w przypadku Agenta ubezpieczeniowego będącego osobą prawną).